Håndbog for Kontaktpersonen Bemærkninger
Intranet for Kontaktpersonerne i Aalborg Østre Provsti

På Provstiets hjemmeside etableres et særskilt område for kontaktpersonerne.
Her kan kontaktpersonerne finde hjælp til at løse de opgaver, som er beskrevet i "Vedtægt for kontaktpersonen.

Hjemmeside Aalborg Østre Provsti

Forretningsgang
Vejledning
Fælles dokumenter
For at lette kontaktpersonernes arbejde udarbejdes der for alle opgaver, hvor det er hensigtsmæssigt, fælles forretningsgange, vejledninger og køreplaner.

På de områder hvor det er hensigtsmæssigt udarbejdes der fælles dokumenter/skabeloner, som kontaktpersonen kan bruge.

Forretningsgange, vejledninger, køreplaner og fælles dokumenter udarbejdes og ajourføres af fælles ressourceperson.
Tovholder

"Tovholder for Kontaktpersonens opgaver" og den fælles ressourceperson er ansvarlig for indholdet i det hjælpeprogram, som stilles til rådighed for provstiets kontaktpersoner.

Tovholderen skal godkende materiale, som udarbejdes.

Som tovholder forståes en person, der repræsenterer menighedsrådene overfor den fælles ressourceperson.

Tovholderen udpeges af styregruppen.
Erfamøder for kontaktpersoner

2-4 gange om året afholder den fælles ressourceperson erfa-møde.

Indhold:
Emner bestemt af kontaktpersonerne og ressourcepersonen.
Kontaktdata på kontaktpersoner i provstiet Ressourcepersonen udarbejder og ajourfører liste med kontaktdata for provstiets kontaktpersoner.
   

 

1 Kontaktpersonen udførende
2 Ressourceperson udførende
3.Ressourceperson rådgivende
4 Fælles vejledninger og skabeloner

  1 2 3 4 Bemærkninger
Personaleledelse generelt         www.folkekirkenspersonale.dk
Personalepolitik
Medarbejderhåndbog
x   x x

Hjælp til udarbejdelse af personalepolitik og medarbejderhåndbog kan fås hos resssourcepersonen.

For at lette arbejdet for menighedsråd og kontaktperson kan de med fordel bruge Landsforeningen af Menighedsråds skabelon til Personalepolitik og medarbejderhåndbog med lokale tilrettelser og tilføjelser.

Skabelon Personalepolitik og Personalehåndbog

Medarbejdersamtaler – MUS          
Arbejdsopgaver x   x x Som hjælp kan benyttes fælles vejledning og skabelon.
Kompetenceudvikling / efteruddannelse. x   x x Som hjælp kan benyttes fælles vejledning og skabelon.
APV  (ArbejdsPladsVurdering) x   x x

Som hjælp kan benyttes fælles vejledning og skabelon.

APV for kirkefunktionærer

Personaleledelse – daglig drift          
Løbende kontakt til medarbejderne. Herunder afklaring af opståede spørgsmål som kontaktpersonen selv har kompetence til at afgøre. x   x x Som hjælp til at definere ansvar og kompetence kan benyttes fælles vejledninger.
Medarbejdermøder          
Kontaktpersonen kan deltage i medarbejdernes planlægningsmøder.  x   x    

Ændringer i løn- og ansættelsesvilkår ud over det, der kommer af overenskomsten

x x x x Som hjælp kan benyttes fælles vejledning og skabelon.
Registrering af ferie, sygdom og andet fravær.
Herunder fridage og særlige fridage.
x   x x Som hjælp kan benyttes fælles vejledning og skabelon.
Løbende orientering til menighedsrådet om medarbejderforhold x       Kontaktpersonen orienterer løbende menighedsrådet om personaleforhold.
Personaleledelse - ansættelse og afskedigelse          
Stillingsbeskrivelse. x x x x

Som hjælp kan benyttes fælles vejledning og skabeloner for de enkelte stillingstyper.

Eksempel på stillingsbeskrivelse for Kirketjener og Kirkesanger
Stillingsopslag. x x x x

Fælles skabelon for stillingsopslag.

Eksempel på Stillingsopslag for Graver, Kirkesanger og Organist
Ansættelsessamtaler. x   x x Menighedsrådet nedsætter evt. et ansættelsesudvalg, som gennemfører ansættelsessamtalerne og laver en indstilling til menighedsrådet.
Ansættelseskontrakt x x x x Ressourcepersonen udarbejder ansættelseskontrakt og sender den til godkendelse hos faglig organisation.
Advarsel – afskedigelse. x x x x

Ressourcepersonen og kontaktpersonen samarbejder om beskrivelse af forløb.

Som hjælp kan benyttes fælles vejledning og skabelon.

Overenskomstfornyelser x x x   Ved overenskomstfornyelser opdaterer ressourcepersonen kontaktpersonerne.